blog-image

İletişim Nedir?

Dünyanın varoluşundan bu yana var olan tüm canlılar arasında işlemeye başlamış en temel paylaşım platformu olan iletişim kavramı, en temel tanımı ile, bir bilgiyi bir yerden, kişiden ya da bir gruptan diğerine aktarma eylemi olarak ifade edilebilir. Ancak, iletişim sadece bilginin aktarımı ile kalmaz, aynı zamanda anlayış ve sezgi kavramlarını da beraberinde getirmektedir. Yani bilgi aktarımından çok daha fazlasıdır.

İletişimsel aktarımın sağlanabilmesi için bir mesaj, en az bir gönderici ve bir alıcı olması gerekmektedir. Bir mesajın göndericiden alıcıya ulaşabilmesi için birçok farklı aşamadan geçmesi gerekmektedir. Kültürel farklılıklar, çevre koşulları ve duygular gibi faktörler iletişim sürecini etkileyen ortamlardır.

İletişim Süreci?

İletişim, bir mesajın değiş tokuş sürecinde, göndericinin ve alıcının karşılıklı olarak oluşturdukları kanal ile sağlanmaktadır. En basit ifade ile iletişim süreci, göndericinin, mesajı kurulan iletişim kanalına uygun bir yapıda kodlaması ve alıcılar ise aynı kanal yolu ile mesajın kodunu çözerek anlamlandırması adımlarından oluşmaktadır.

Bu süreçte yer alan ana öğeler kaynak, alıcıyı, kanal ve mesajdır. Kaynak; mesajı hazırlayıp yollama, alıcı; mesajı kodlayıp algılama, kanal; mesajın nasıl iletildiği ve mesaj da içeriği açısından önem taşır.


Gönderici; İletişimi başlatan, herhangi bir konudaki düşüncelerini ya da verilmesi istenilen mesajı alıcı durumunda olan kişilerin duyu organlarına ulaşabilecek bir biçime getiren kişidir. Bu kişi, mesajı tasarlayan ya da mesaj içinde yer alan biri olabilir.

Alıcı; Alıcı göndericinin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilerdir. Diğer bir değişle hedef pazarı ya da izleyiciyi oluşturan, mesajı okuyan, gören, dinleyen ve mesajın kodunu açan kişilerdir. Kod açma alıcının mesajı tekrar düşünceye dönüştürme sürecidir. Etkili bir iletişimin gerçekleşmesi için göndericinin kodlaması ve alıcının kod açması çakışmalıdır.

Kanal; mesajın kaynak ya da göndericiden alıcıya yolculuk yöntemidir. İletişim sürecinde kişisel ya da kişisel olmayan her türlü kanallar kullanılabilir.

Mesaj; kaynağın alıcıya semboller, sözcükler, resimler seçip, bunları mesajı temsil etmek üzere göndermesiyle başlar. Göndericinin hedefi bu mesajın alıcı tarafından anlaşılabilmesidir. Mesaj yazılı, sözlü, sembolik ya da sözsüz olabilir. Mesajlar kullanılacak iletişim kanalında uygun bir biçimde ulaştırılabilir hale getirilmelidir.

Sağlıklı bir iletişim nasıl sağlanır?

Verilmek istenilen mesajı doğru anlayabilmek ve algılayabilmek kaynağın, mesajı iyi anlatabilmesi için gerekli iletişim beceri ve yeteneklerini geliştirmek ve mesajı en iyi şekilde ifade edebilecek yöntemi bulmak, doğru ve yerinde elementleri kullanmak, doğru soru sorabilmek ve doğru cevabı verebilmek, iletişim sürecinin en önemli öğeleridir.

İletişim süreci içinde birçok dış etken mesajın alımını bozabilir ya da algılanmasına müdahale edebilir. Bu planlanmamış bozuluma müdahale ya da gürültü olarak bilinir. Mesajın kodlanmasındaki bir hata, kaynak ya da alıcının farklı kültürel yapılara sahip olması, bilgi düzeyi, tutumu ya da duygusal farklılıkları gibi etkenler mesajın alıcıya sağlıklı ulaşmamasına neden olarak, iletişimi başarısız kılar.

Bu bağlamda, etkili iletişim kurmanın temel doğrularının yanında, görsel iletişim durumları için farklı ve ayrıntılı kurallar mevcuttur. Kaynak (tasarımcı) bu kuralları göz önünde bulundurarak, alıcının (tüketici hedef kitle) mesajı en kısa yoldan algılayabileceği bir iletişim yöntemi geliştirmeli ve mesajın doğru şekilde anlaşılmasını sağlayacak çözümler üretebilmelidir.


https://newspdr.com/

İrem Fulya Özkan

Akademisyen / Tasarımcı

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!