NEWSPDR ÜYELİK  SÖZLEŞMESİ

 

1-Taraflar Ve Tanımlar

 

ALICI

 Site'de  satıcı tarafından sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Üye.

SATICI

Bir hizmetin veya  malın belirli bir fiyat doğrusunda alıcıya satan kişiler

ARACI

Alıcı ve satıcı arasında bağlantı kurmayı sağlayan (NEWSPDR)

ÜYE

Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi.(Alıcılar, satıcılar,)

 

KULLANICI

www.newspdr.com  web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

 

ONAYLAMA İŞLEMİ

Üye tarafından, üyelik formunda www.newspdr.com  sitesinden mesaj göndermesi ile Kullanıcı' nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

 

 

 

a. İşbu üyelik sözleşmesi, www.newspdr.com  (Kısaca "site" olarak anılacaktır)ile www.newspdr.com sitesine üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

b. Kullanıcı, Site'ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c. Aracı Hizmet Sağlayıcı sadece işbu Sözleşme’ye konu satışın gerçekleşmesi için Site üzerinden elektronik ticaret ortamı sağlamakta olup, Ürün’ün satışını veya teslimini gerçekleştirmemekte, Alıcı’ya Ürün’e yönelik hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

 

d .www.newspdr.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten NEWSPDR  “ARACI”  olarak anılacaktır

 

e. Site: www.newspdr.com  tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan satıcıların ve alıcıların üyelik yoluyla buluştuğu bir web sitesidir.

 

f. Site'de sunulan Hizmet'lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yalnızca üye olan  Alıcılar ve satıcılar yararlanabilecektir. Bahse konu üye olma yükümlülüğü gereğince iş bu sözleşmeden yer alan alıcılar ve satıcılar, üyelerin hak ve yükümlülüklerine de tabiidirler.

 

g. Web Sitesi Kullanım Koşulları Ve Üyelik Sözleşmesi: Site vasıtasıyla sunulmakta olan gerçek veya tüzel kişiye özel nitelikteki  hizmetlerden aracılık faaliyetlerinden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle www.newspdr .com internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

2 - Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

     i.  Üyelik Sözleşmesi'nin konusu, Site'de sunulan aracılık ve diğer  Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

 

    ii.  Üye Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak NEWSPDR tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak NEWSPDR tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye(alıcı, satıcı ve ziyaretçi), bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

   iii.  www.newspdr .com  Site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

   iv.  Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların www.newspdr.com tarafından belirlenecek ve Site'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. www.newspdr.com bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Site'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

3-Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

 

a)      Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, Üye olmak isteyen kişi tarafından Site'ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

b)     NEWSPDR , her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin üyeliğini geçici olarak durdurabilir.

c)      İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun satıcı,alıcı ve üyenin  bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun tespiti noktasında satıcı,alıcı veya üye  zararı tazmin etmek ve üyeliğin bitme anını kadar yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.

d)     İş bu sözleşme uyarınca üyeler biriktirmiş oldukları hediye çeklerini ve kuponları veya puanların karşılığını  para olarak alamayacaklardır. Biriktirmiş oldukları hediye çekleri, kuponlar veya puanları Yalnızca ürün veya hizmet satın alarak kullanabileceklerdir.

 

 

4-Hak ve Yükümlülükler

 

4.1-Üye Hak (alıcının ve satıcının ortak) ve Yükümlülükleri

 

a)      Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b)     Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, NEWSPDR’ nin  kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple NEWSPDR ‘den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c)      Üye’lerin NEWSPDR tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’lerin  sorumluluğundadır. Üye’lerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’lerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden NEWSPDR, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

d)     Üye’ler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. NEWSPDR , Üye’ler tarafından satıcıya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

e)      Üye’ler, , Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 

f)      NEWSPR’ nin sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Site'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üye’lerin, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, NEWSPDR  ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla NEWSPDR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. NEWSPDR  Üye’lerin Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

g)     Üye’ler de dahil olmak üzere satıcı ,alıcılar ve  üçüncü kişiler tarafından Site'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı NEWSPDR ‘ nin , çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. NEWSPDR  Üye’ler de dahil olmak üzere satıcıların, alıcıların ve  üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

h)     Üye, NEWSPDR ^nin  Site üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekiliş kapsamında, kampanyalara ve çekilişlere katılmaya hak kazanan Üye’lerin, üyelik bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple NEWSPDR den  herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

i)       Üye, satıcı ve alıcı  Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak, reklam veren, üretici, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili NEWSPDR ‘ nin herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, satıcıların, alıcıların , NEWSPDR! Nin , kurumların  ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

j)       Üye(satıcı, alıcı , ziyaretçi) , kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşuluyla, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Siteyi kullanmaya başlayabilir.

 

k)     Üye, Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sitenin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üyeye aittir.

 

l)       Siteyi ziyaret eden üyelerin bilgileri (ziyaret sıklığı, ziyaret zamanları vb.) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yapılan firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu hizmeti geliştirmek ve Sitenin sunduğu içeriği zenginleştirmektir.

 

m)    ÜYE, NEWSPDR ‘yi yükümlülük altına sokabilecek ve bağlayacak herhangi bir yetkiye sahip olmadığından NEWSPDR adına veya hesabına hiçbir surette üçüncü şahıslarla sözlü ya da yazılı akit yapamaz.

 

n)     ÜYE,  NEWSPDR’nİn kullandığı marka ve ticari isimleri, bu sözleşme kapsamı dışında NEWSPDR’nİn yazılı izni olmadan kullanamaz.

 

o)     ÜYE, NEWSPDR’ye ait patent, marka, amblem ve benzerlerine  herhangi bir şekilde tecavüz edildiğinde durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlü olmakla birlikte bu yükümlülük, BAYİ’nin yasal tedbirler alması şeklinde yorumlanamaz.

 

 

 

4.2- Satıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri

 

a.      Satıcı hizmet veya ürünün satışı için www.newspdr .com ‘ üye olmak zorundadır.

 

b.      Satıcı , üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c.      Satıcı NEWSPDR’ nin üyelik oluşturabilmek ve daha iyi bir  hizmet sunabilmesi  adına  talep edilen kişisel verileri (e mail, telefon numarası, adres, isim soyisim, TCKN,ve iban numarası vb.)  ilgili Newspdr birimi ve www.newspdr .com sitesi   ile paylaşmayı  taahhüt eder.

 

d.      Satıcının beyan ettiği  kimliğin ve kişisel bilgilerin gerçek dışı çıkması ve yetkin olduğuna dair belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi durumunda , yasal sorumluluk satıcıya aittir.

 

e.      Satıcı sattığı hizmetin başlığında yetkin olduğunu belgeleyen her türlü materyal , belgeyi ve akademik  kariyeri ile alakalı tüm detayları vb kişisel bilgileri  NEWSPDR ile paylaşmayı taahhüt eder.

 

f.       Satıcı , Site ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sitenin hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk satıcıya aittir.

 

4.3-Alıcı'ların Hak ve Yükümlülükleri

 

a)      Alıcı hizmet veya ürünün satışı için www.newspdr .com ‘ üye olmak zorundadır.

b)     Alıcı , üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Site'deki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c)      Alıcı, sergilenen ürünü veya hizmeti  almak üzere talepte bulunmak suretiyle, ürün açıklaması ile beraber satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.

 

d)     Alıcı, Site'de satıcılar  tarafından satışa arz edilen ürünlerin ve hizmetin  kusurlu  olup olmaması, Yasaklı olup olmaması,  niteliği, yeterliliği ,  tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünün  veya hizmetin aslı ile ilgili hiçbir konu hakkında aracının( NEWSPSR) bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

e)      Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, satıcı’nin hizmeti veya ürünü  satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü NEWSPDR ‘ nin hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

f)      Alıcı 6205 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince satıcının ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini Güvenli alışveriş sistemi Hizmeti içerisinde oluşturacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

g)     Alıcı, Site'de kendisine ait üyelik bilgilerini ve satışa konu ürüne  veya hizmete ilişkin verdiği bilgileri esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.4-Aracı Hak ve Yükümlülükleri

 

a)      Aracı Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye'lerin(Satıcı,alıcı) sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye’ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. aracı, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye’ler, aracının talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. aracı tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, aracı tarafından yapılabilir. aracı tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lera aittir.

 

b)     Aracı Site'de yer alan üyelik bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve Site'nin ana sayfasında adı geçen grup şirketleri tarafından oluşturulan internet siteleri ve kendi bünyesindeki Site (www.newspdr.com ) ile ilgili pazarlama, tanıtım ve iletişim yapmak ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

c)      Aracı, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Üye’ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

 

d)     Aracı, Kullanıcılar arasında site üzerinden gerçekleşen ve Site'nin işleyişine ve/veya Üyelik Sözleşmesine ve/veya Site'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve “Satıcı” “Alıcı” ,”üyeler” veya “Aracı” tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Aracı, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Üye’yi yazılı uyarabilir ve/veya Üye’nin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

 

e)      Üye’ler(alıcı, satıcı) ve aracı hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 

f)      Üye’lerın, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri"  işbu Üyelik Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üye’lerin "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Üye’lerın işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, satıcı Üyelik Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Üye’den talep edebileceği gibi dilerse Üye’ye önceden haber vermeksizin Üye’nin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

g)     Aracı  tarafından www.newspdr .com.sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

 

h)     Aracı üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını Üye’lerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. NEWSPDR , üyenin www.newspdr .com.sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

i)       Aracı; üye, kullanıcı ,satıcı veya alıcının www.newspdr.com internet sitesi kurallarını yada iş bu sözleşmede öngörülen herhangi bir yükümlülüğü veya herhangi kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı herhangi bir eylem ve işlem nedeniyle herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın derhal kullanım hakkını sınırlandırabilir, durdurabilir veya üyeliği iptal edebilir. Bu hallerde üye, kullanıcı veya alıcı, satıcıdan herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

 

5-Fikri Mülkiyet Hakları

 

       i.          Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Aracının  telif haklarına tabi çalışmalar) aracıya ait olarak ve/veya aracı tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye’ler, aracı Hizmet'lerini, aracı bilgilerini ve aracının telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının aracının Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı aracıdan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

     ii.          Aracının aracı Hizmet'leri, aracı bilgileri, aracı telif haklarına tabi çalışmalar, aracı ticari markaları, veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve teknik bilgiye'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

6-Sözleşme Değişiklikleri

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya aracı tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. aracı üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

7-Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

www.newspdr.com Site'ye erişilmesi, Site'nin ya da Site'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. www.newspdr.com  sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu Site’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da Site'nin kullanılması ile www.newspdr.com  işletmesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir..

 

 

8-Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda,  işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, www.newspdr.com açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için www.newspdr.com  işletmesinin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

9-Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir. Aracı dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek site üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

OKUDUM-KABUL ETTİM ve ONAYLADIM

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!