blog-image

Atılganlık Eğitimi

 • Atılganlığın  biçimi, inançlarınızın, duygularınızın ve
 • düşüncelerinizin, basit ve net bir biçimde dile getirilmesidir. 

 • Lazarus (1973), atılgan davranışın birbirini tamamlayan dört özelliği olduğunu
 • belirterek, bu özellikleri şöyle sıralamıştır;
 • 1. Hayır diyebilme yeteneği, 
 • 2. İsteyebilme, ricada bulunabilme yeteneği, 
 • 3. Olumlu ve olumsuz duyguları ifade edebilme yeteneği,
 • 4. Bir davranışı başlatabilme, sürdürebilme ve sona erdirebilme yeteneği. (Ateş,
 • 2013 , s. 52)

 • Alberti ve Emmons (2002)’a göre atılgan davranış kendini ifadeye
 • dayalıdır,başkalarının haklarına saygı göstermektir,bir ilişkide ilgili her iki tarafın
 • eşitliğine ve yararına güdümlüdür, duyguların, hakların, gerçeklerin, görüşlerin,
 • ricaların ve sınırların söze dökülmesidir, iletilmek istenen mesaj için göz teması,
 • ses, vücut duruşu, yüz ifadesi, el ve vücut hareketleri, mesafe, zamanlama, akıcılık
 • ve dinleme gibi dil dışı öğelerden yararlanmaktır, evrensel değil, kişiye ve duruma
 • özgüdür, toplumsal sorumluluk üslenmektir ve insanın doğasında yoktur, öğrenilir.
 •  Atılgan davranışa katkıda bulunan önemli öğeler şöyle sıralanabilir: Göz
 • teması, kişiyle konuşurken, onunla etkili iletişim kurabilmek ve söylenenlerin içten
 • olduğunu anlatabilmek için, o kişiye onu rahatsız etmeyecek dozda doğrudan
 • doğruya bakmak. Vücut duruşu, kişi ile konuşurken doğrudan doğruya onun yüzüne
 • bakmak, dik oturmak onunla ilgilenildiğini gösterir. Omuzları büzüp oturmak daha
 • çok çekingenliğin, arkaya kaykılarak oturmaksa karşıdakinin dikkate alınmadığının
 • ifadesidir. Mesafe/ Fiziksel temas, bir insanla arada korunan mesafe iletişimi büyük
 • ölçüde etkiler. İnsanlar sıkışık bir kalabalığın içinde değillerse çok yakın durmak,
 • oturmak veya dokunmak ilişkinin mahrem olduğunu düşündürür. El ve vücut
 • hareketleri, doğal bir şekilde yapılan el ve vücut hareketleri konuşmacının açık,
 • kendine güvenli ve spontan olduğunu gösterir. Yüz ifadesi, mesajın etkili olması
 • için, yüz ifadesinin de ona uygun olması gerekir. Ses tonu, birey ses tonunu iyi
 • ayarlamalıdır. Konuşurken kendine güvendiğini ileten, ancak üstünlük kurmayan
 • bir ses tonu ile konuşmak gerekir.Akıcılık, her türlü iletişimde, söylemek istenilen
 • şeyin karşı tarafça anlaşılması için akıcı bir konuşma yapmak çok
 • etkilidir.Zamanlama, duygular ifade edilirken rahatsız edilmeyecek bir yer ve
 • zaman dilimi seçilmelidir. (Acar & Whirter, 2000)

 • Bazı Kuramcılara Göre Atılganlık

 • Bandura’nın Kuramına göre; insanlar kendilerinin ve başkalarının
 • davranışlarının sonuşlarını gözlemleyerek, onların yaptıklarını model alarak ne
 • yapacklar ve yapmayacaklarına dair bir yetkinlik geliştirmektedir. Genç ergenleri
 • akranları güçlü bir biçimde etkilediğinden grupla psikolojik danışma sürecinde
 • güvenli bir grup atmosferinde ergenler akranlarından yeni davranışları
 • gözlemyerek, onları model alarak, etkileşim kurarak, kendi kendilerini
 • gözlemleyerek ve kendi kendilerini pekiştirerek yeni bir beceri kolaylıkla
 • öğrenebilirler(Eroğlu&Zengel, 2009)

 • Freud’un Kuramına göre; insan davranışını oluşturan id,ego,süper ego
 • üçlüsünden oluşan bir sistem vardır.İd, bireyin içinden gelen her şeyi yapma
 • isteğidir. Süper ego toplum kuralları ve geleneği temsil eder. Yasaklardan oluşur.
 • Ego ise, id ve süper ego arasındaki dengeyi sağlamaya çalışır.Atılgan davranışın
 • saldırgan olmayan karakteristiği bu anlamda id’e uygun olmaz. Aynı şekilde süper
 • ego temsil ettiği yasaklarla bireyin girişimlerinin önünü kesebilir.Bu durumda
 • atılgan davranış geliştirilemez.(Yanbastı,1990;akt.Zengin,2008).
 • Maslow'un Kurmanına Göre; kendini gerçekleştiren kişinin özellikleri ile atılgan
 • bireylerin özellikleri arasında ortak olanları söyle sıralamıştır. İçten geldiği gibi
 • davranabilme, Otonomiye önem verme, Genel olarak insanlara sempati duyabilme,
 • Demokratik bir kişilik yapısına sahip olabilme, Doğayı, kendini ve diğer insanları
 • kabul etme, Diğer insanlarla derin kişilerarası ilişkilere girebilme (Voltan, 1980;
 • Akt. Ünal, 2007).

 • Eriksonun Kuramına Göre; Kişilik kuramcılarından Eric Ericson’a göre, süper
 • egonun yaratılışı yaşamın en acıklı olaylarından biridir. Özellikle ergenlik
 • döneminde girişimcilik duygusuna karşı suçluluk duygusunun da baskın olarak
 • yaşanması bireyin atılgan davranmasını engellemektedir (Tan, 2006).
 • Empatik Atılganlık
 • (Kendini bir başkasının yerine koyabilme, dünyaya onun gözüyle bakabilme)
 • Atılganlığın bu biçimi, etkileşimde olduğunuz kişiye karşı duyarlı olmaktır.
 • Genellikle iki aşaması vardır: Birincisi, karşıdakinin içinde bulunduğu durumu ve
 • duygularını anlamak; ikincisi ise, kendi hakkınızı da kollayan bir biçimde, bu
 • anlayışı dile getirmektir. Örneğin şöyle diyebilirsiniz."Gerçekten çok meşgul
 • olduğunu biliyorum. Ama ilişkimizin senin için de önemli olduğunu hissetmek
 • istiyorum. Bu nedenle, senden bana, yalnızca ikimizin beraber olabileceği bir
 • zamanı ayırmanı istiyorum." 
 • Daha Önceki Atılgan Davranışları Basamak Olarak Kullanma
 • Karşınızdaki kişi sizin temel atılganlık davranışınıza tepki vermediği ve
 • haklarınızı çiğnemeye devam ettiği zaman uygulanır. Atılgan davranışınızın dozunu
 • artırırsınız ve hatta biraz resmileşirsiniz. Duygularınızı ve isteklerinizi birkaç kez,
 • basit ve net bir biçimde dile getirdikten sonra, son sözünüzü söyleyebilirsiniz.
 • Örneğin;Eğer arabamı yarın saat 17:00 ye kadar onarmazsanız, kendime
 • daha iyi bir tamirci arayacağım. gibi.
 •      
 • Ben-Dilini Kullanarak Atılgan Davranma
 • Söze ben diye başlayarak duygularınızın, düşüncelerinizin ve isteklerinizin
 • size ait olduğunu vurgularsınız. Kuracağınız cümleler genellikle dört bölümden
 • oluşur:
 • 1.Karşıdakinin belli bir davranışına işaret etmek.
 • 2.O davranışın sizin üzerinizde yarattığı etkiyi, size neler hissettirdiğini belirtmek.
 • 3.O davranışı nasıl yorumladığınızı söylemek.
 • 4. Nasıl bir davranışı tercih edeceğinizi aktarmak.
 • Örneğin:" ...... yaptığında ....... (hissediyorum) çünkü bu davranışını (şöyle)
 • yorumluyorum. Oysa (şu şekilde) davransan (şöyle) etkilenirdim" gibi.
 • Böylece, cümlenin gerçekten ;ben hissediyorum ben istiyorum.kısmını
 • vurgulamış olursunuz.Örneğin:"Konuşurken yüzüme bakmadığın zamanlar,
 • söyleyeceklerimi karıştırıyorum. Kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü bana
 • yeterince önem vermiyormuşsun gibi geliyor. Oysa beni dinlerken yüzüme bakman
 • daha hoşuma gidecek". Bu tür bir ifade tarzıyla, hem kendi olumsuz duygularınızı
 • içinize atmamış olursunuz, hem de karşınızdaki insanın savunmaya geçip, size
 • saldırmasını engellersiniz. Ancak, örnekteki cümleleri olduğu gibi alıp söyleme
 • hevesine kapılmayın. Önemli olan, karşıdaki kişinin davranışlarının sizi nasıl
 • etkilediğini, neler hissettiğinizi ve sizi etkileyen bu davranışın ne yönde

 • değişmesini istediğinizi, kendinize en uygun ve karşınızdakini savunmaya
 • itmeyecek bir tarz ile ifade edebilmektir.
 • Ne Yapabilirsiniz :
 • Atılgan davranabilmenin iki önemli aşaması vardır. Birincisi, oldukça kolay
 • olup gerekli becerileriöğrenmeyi içerir. Örneğin, kendinizi ifade edebileceğiniz
 • sözcükleri öğrenmek gibi (Bununla ilgili bazı yöntemler "Atılganlık Biçimleri"
 • başlığı altında belirtildi). Bu sözcükleri nasıl dile getireceğinizi de öğrenmeniz
 • yararlı olacaktır (karşıdaki insanın gözünün içine bakarak, bedeninizin duruşuna ve
 • sesinizin tonuna dikkat ederek). Bu konuda pratik yapmanız gerekir. Göreceksiniz,
 • denedikçe, uygulamak kolaylaşacaktır. İkinci ve zor olan aşamada ise, kendinizi
 • ifade etmenize yardımcı olacak bir değer ve inanç sistemi geliştirmeniz
 • gerekmektedir. Bu da, kendinize hata yapma, kızma, hayır diyebilme, yardım
 • isteme hakkı tanımanız demektir. Yani, kendi kendinize aşağıdaki şu cümleleri
 • söylemeniz demektir:
 • ​ Ben hem olumlu, hem de olumsuz duygular yaşayabilirim.
 • ​ Ben bu duygularımı karşımdaki insana, onun saygınlığını zedelemeden de ifade
 • edebilirim.
 • ​ Eğer bana söylenen bir şeyi yapmak istemiyorsam, hayır diyebilirim.
 • ​ Eğer uygunsuz muamele gördüysem, buna kızmaya hakkım vardır.
 • ​ Tercihlerimi ve isteklerimi söylemeye hakkım vardır.
 • ​ Eğer istersem, atılgan davranmama, kendimi ifade etmeme engel olan düşüncelerimi
 • değiştirebilirim.

 •  Düşünce ve duygularınızıaçıkça iletmek ya da iletmemek sizin seçiminizdir. Bazı durumlarda, dürüst bir
 • iletişim kurmak, en akılcı yol olabilir. Buna karar vermek için, kendinizi ifade
 • etmenin ya da etmemenin kısa ve uzun dönemdeki bedelini araştırmak iyi olur.
 • Örneğin, bir arkadaşınızın herhangi bir davranışı sizin üzerinizde olumsuz bir etki
 • yarattığında, ona hiçbir şey söylemeyip, kızgınlığınızı ya da olumsuz duygularınızı
 • içinize atabilirsiniz. Böylelikle, bu duyguları dile getiriyor olmanın size
 • yaşatacağını düşündüğünüz rahatsızlıktan o an için kurtulmuş olabilirsiniz. Ancak,
 • bu konuda atılgan davranmayı, duygularınızı açıkca ifade etmeyi sürekli olarak
 • redderseniz, kendinizi her seferinde arkadaşınız tarafından daha fazla
 • sömürülüyormuş gibi hissedeceğinizden, günün birinde hiç olmadık bir yerde,
 • küçük bir şey yüzünden parlayıp, kırıcı olabilirsiniz. Ya da arkadaşınızdan gittikçe
 • uzaklaşabilirsiniz. Böylece, onunla olan ilişkinizi uzun dönemde tehlikeye atmış
 • olursunuz. Bunun tersini düşünelim: Diyelim ki, arkadaşınızın bir davranışı sizi
 • rahatsız ediyor. Yaşadığınız duyguları, okuduğunuz ilkeler doğrultusunda ona
 • iletebilirsiniz. Böylelikle, hem duygularınızı içinize atıp zaman içinde birikmesini
 • ve arkadaşlık ilişkinizi tehdit etmesini önlemiş olursunuz. Hem de arkadaşınız o
 • davranışından dolayı sizi nasıl etkilediği konusunda bilgi sahibi olabilir. Belki sizi
 • hemen o anda anlamayabilir. Bu yüzden de size kırılabilir. Ancak, aranızdaki bu
 • sorun dürüstçe ortaya konduğu için, bir süre sonra, ya o ya da siz bu konuyu
 • yeniden ele alıp, sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Kısaca, her iki seçeneğin de
 • kendine göre riskli yanları vardır ve farklı sonuçlara neden olurlar. Burada önemli
 • olan nokta atılgan olmaya çalışırken, kendinize şu soruyu sormanızdır. "Ben şu
 • anda üzüm mü yemeye çalışıyorum? Yoksa bağcıyı mı dövüyorum? Atılgan
 • davranışlar, sorunu çözümlemeye yönelik olduğu için ;üzüm yeme kategorisine
 • girerler. Diğer yandan, arkadaşınızın davranışından incindiğiniz için, siz de onu
 • incitmeye çalışırsanız bu davranışlarınız, saldırganlık sayılır ve bağcıyı
 • dövme anlamındadır.

 • Size Yardımcı Olabilecek İpuçları
 • 1. Yalnızca bu konuda yazılmış bir broşürü okuyarak atılgan bir insan
 • olamazsınız. Bunu kendi başınıza öğrenmeniz zordur, çünkü atılganlık davranışı
 • ancak insanlarla olan etkileşiminiz sırasında gerçekleşebilir. Bu nedenle, iletişim
 • becerilerinizi geliştirmenin etkili bir yolu, ;atılganlık ya da iletişim becerilerinin
 • ele alındığı ve profesyonel psikoterapistlerin yönettiği grup terapilerine
 • katılmaktır.

 • 2. İletişim becerilerinizi geliştirmeye çalışırken, çevrenizdekileri, özellikle
 • size yakın olan kişileri böyle bir konu üzerinde çalıştığınızdan haberdar edin.
 • Çünkü, siz bir yandan davranışlarınızı değiştirmeye çalışırken, eski tarzınıza
 • alışmış olan insanların kafası karışabilir. Tarzınızdaki değişikliği, kendi yaptıkları
 • birşeyle ilgili sanıp, alınıp, tehdit olabilirler. Insanların size yardımcı olmalarını
 • sağlayın. Bunu, nasıl davrandığınızı, davranışlarınızdan onların nasıl
 • etkilendiklerini sorarak, kendilerinden bu konuda bilgi isteyerek yapabilirsiniz.
 • Dürüst bir iletişim kuracağınız için, uzun dönemde, insanlarla olan ilişkilerinizin
 • geliştiğini ve güçlendiğini göreceksiniz.
 • Yeni öğrendiğiniz bu atılgan davranışları, başlangıçta size çok yoğun
 • duygular yaşata-bilecek durumlarda, ya da kendilerine çok önem verdiğiniz
 • insanların yanında denemeye kalkmayın. Atılganlık, denemelerinize sizin için en az
 • riskli olan durumlar ve insanlarla başlamaya dikkat edin. Böylelikle, hata yapma
 • durumunda kayıplarınız çok büyük olmayacaktır. Bu yüzden de denemelerinizi
 • sürdürmekten korkmayacak ve kolayca vazgeçmeyeceksiniz.

 • Peki Atılgan Olmamak Nedir?
 • Atılgan olmamak kendinizi ve kendi yasal haklarınızı kollamamak demektir.
 • Kendinizi ifade ederken açık konuşamamak ya da ne istediğinizi oldukça dolaylı,
 • anlaşılmaz bir biçimde dile getirmektir. Atılgan olamamanızın bir çok nedeni
 • olabilir: Çocukluğunuzda, istediklerinizi açıkça söylediğiniz zamanlar
 • cezalandırılmış olabilirsiniz. Ebeveynler ve öğretmenler atılgan olmayan, ağzı var,
 • dili yok; gibi görünen çocukları ödüllendirme eğilimindedirler. Belki, önünüzde
 • atılgan davranarak size iyi bir model olabilecek kişiler de yoktu. Belki de,
 • ebeveynleriniz bir çok alanda sizin adınıza karar verdikleri için, atılganca
 • davranabilme şansını elde edemediniz. 

 • Saldırganlık Nedir?
 • Saldırgan olmak, kendinizi korumak adına, başkalarının haklarına zarar
 • verecek biçimde davranmaktır. Saldırgan davranış, genelde cezalandırıcı,
 • düşmancıl, suçlayıcı ve aşırı talepkârdır.
 • Saldırganlık başkalarına rağmen istediğini elde etmek, onların haklarını hiçe
 • saymak demektir.
 • Saldırganlık doğrudan ifade edildiğinde, tehdit edici olabilir ve hatta fiziksel
 • bir saldırıyı bile içerebilir. Dolaylı yolla ifade edildiğinde ise, alaycılık,
 • dedikoduculuk ya da dil sürçmeleri (;seni severim; demek isterken, ağzınızdan;seni söverim; cümlesinin çıkması gibi) şeklinde ortaya çıkabilir.

 • Atılganlık, her insanın temel haklara sahip olduğu düşüncesini savunur.
 • Maalesef sosyal değerler ve ahlak sistemi bu hakların kabul edilmez olduğunu çoğu
 • zaman bizlere öğretrir. Birkaç Örnek Vermek Gerekirse;
 • Kültürel Değerler:
 • ​ Hata yapmak utanç vericidir.
 • ​ Daima mantıklı ve tutarlı olunmalı.
 • ​ Başkaları problemlerimizi dinlemek istemez.
 • ​ Kendinden büyüklere itiraz edilmez( Karşı Gelmek Olarak Algılanır)
 • Kişisel Haklar:
 • ​ Kişinin hata yapma hakkı vardır.
 • ​ Fikrini değiştirme hakkına sahipsin.
 • ​ Hissettiklerini söyleme hakkın var.
 • Haklarınız nelerdir?
 • İnsan olarak bazı haklarınız vardır. Eğer bu haklara sahip olmadığınızı
 • düşünüyorsanız yaşamınızdaki olay ve durumlar karşısında pasif kalabilirsiniz.
 • Sahip olduğunuz belli başlı haklar şunlardır:
 • • Kendi yaşamanızı belirleme hakkı: Yaşamınıza nasıl yön vereceğiniz sizin
 • kararınızıdır. Bu hak, kendi hedeflerinizi gerçekleştirmeye çalışmayı ve kendi
 • önceliklerinizi belirlemeyi kapsar.
 • • Kendi değer, inanç, fikir ve duygularınıza sahip çıkma hakkı: Başkaları ne
 • düşünürse düşünsün, değer, inanç, fikir ve duygularınız size aittir ve onlara sahip
 • olduğunuz için kendinize saygı duyma hakkınız vardır.
 • • Davranışlarınızı ve duygularınızı başkalarına açıklamama hakkı
 • • Kendinizi ifade etme hakkı: “Hayır”, “Bilmiyorum”, “Anlamıyorum” hatta
 • “Umrumda değil” deme hakkınız vardır. Düşüncelerinizi belirtmeden önce, onları
 • düzenlemek için zaman isteme hakkınız vardır.

 • • Başkalarının size nasıl davranmasını istediğinizi belirtme hakkı.
 • • İhtiyaçlarınız için kendinizi kötü hissetmeden bilgi ve yardım isteme hakkı
 • • Fikrinizi değiştirme ve hata yapma hakkı: Mükemmel olmadığınız
 • zamanlarda da kendinizi sevme hakkınız vardır.
 • • İlişki kurma ve bitirme hakkı: Kendinizi rahat hissedebileceğiniz ve
 • dürüstçe ifade edebileceğiniz tatminkar ilişkiler yaşama ve eğer gereksinimlerinize
 • karşılanmıyorsa ilişkiyi değiştirme ve bitirme hakkınız vardır.
 • Atılganlık kişiye neler kazandırır?

 • ​ İletişim becerilerini geliştirir
 • ​ Kendine güveni artırır
 • ​ Kişisel memnuniyet kazandırır
 • ​ Başkalarının size saygı duymasını sağlar
 • ​ Karar verme becerinizi geliştirir

 • Atılganlık becerisini geliştirmek için...

 • ​ Konuşmaya başlamadan önce ne söylemek istediğinizi düşünün. Bunu ifade etmenin
 • en iyi yollarını bulmaya çalışın.
 • ​ İstemediğiniz sürece akraba, arkadaş, tanıdıkların size bir takım düşünce, fikir ya da
 • davranışı empoze etmesine izin vermeyin. Bunun yerine sizin ne istediğinizi, ne
 • düşündüğünüzü, hissettiğinizi anlatın.
 • ​ Düşüncenizi, duygunuzu, fikrinizi açık, kesin ve direk ifade edin. Örneğin; Şu an
 • yalnız kalmak istiyorum. o Ödevi yapmakta yardıma ihtiyacım var. Uygun bir
 • zamanda bana yardım eder misin?o Sana katılmıyorum. (“Yanlış düşünüyorsun”
 • yerine)

 • ​ Mantıksız isteklere hayır deyin. Bir istek, teklif ya da öneriyi geri çevirirken bunu
 • neden yaptığınızı açıklayın. Teklifi geri çevirmek bahane uydurmak demek
 • değildir. O yüzden açık ve dürüst olun.
 • ​ Kendinizi ifade ederken vücut dilinize (göz kontağı, beden duruşunuz, yüz ifadeniz,
 • ses tonunuz) dikkat edin. Söyledikleriniz ile vücut dilinizin aynı mesajı verdiğinden
 • emin olun.
 • ​ Atılgan olmak bencil olmayı gerektirmez.Başkalarının haklarına saygı göstermeyi
 • unutmayın.
 • ​ Karşı tarafın sizi doğru anlayıp anlamadığını kendinizi doğru ifade edip etmediğinizi
 • kontrol edin.“Kendimi açık ifade edebiliyor muyum, söylediklerimden sen ne
 • anladın?” Böylece iletişimde doğabilecek yanlış anlamaları önlemiş olursunuz.
 • Atılgan Olmayanların Eğitimi
 • Atılganlık eğitimi, davranışçı terapistlerce geliştirilen en eski terapötik
 • işlemlerdendir (Salter, 1949). Wolpe (1969), uygun atılgan davranışlarda
 • bulunabilmek için “kaygı dışındaki tüm duyguların uygun bir şeklide dışa
 • vurulması gerektiğini” belirtir. Alberti ve Emmons (1970), atılganlığı “kişinin
 • kaygı göstermeden, kendi haklarını koruması ve aynı zamanda diğerlerinin
 • haklarına saygı göstermesi” olarak açıklar. Bir başka deyişle, atılganlık, bireylerin
 • kendilerini olduğu gibi anlatabilme, olumlu ve olumsuz duygularını iletebilme,
 • kendilerine ters gelen isteklere karşı direnebilme ve karşısındakinden bir istekte
 • bulunabilme becerisidir (Voltan, 1980). 
 • Atılganlık bir kişilik özelliği olarak bilinmektedir. Ancak davranışlara göre
 • ödül ve pekiştireçlerle bireylere kazandırılabilir olduğunu davranışçı psikologlar
 • savunmaktadır. Toplumun ve kültürel özelliklerin de bunda etkili olduğu ve
 • çevremizde bunların örneklerinin fazla olduğu görülmektedir.
 • Bireye atılganlık eğitimi verilerek iletişim becerileri kazandırmak, kendi
 • haklarını koruyabilmeyi, başkalarının haklarına saygı göstermeyi, çekingen yada
 • saldırgan olmak yerine atılgan tutum kazandırmayı ve sonuçta toplumu özgüven
 • sahibi bireylerden oluşturmayı amaçlamaktadır.

 • Atılganlık eğitimi verilirken çeşitli iletişim becerileri de kazandırmak
 • gerekmektedir. Bunun için ben dili, sen dili ve iletişimi engelleyici etmenlerden
 • bahsedilmeli ve onları ortadan kaldırmayı amaç edinmelidir.
 • Ben Dili (Uygun beden tepkileri, vücut duruşu, ses tonu, göz göze iletişim vs.)
 • Sen Dili
 • Transaksiyonel analiz (Ego durumları, ebeveyn, yetişkin, çocuk)
 • İletişimi Engelleyici Etmenler (Yargılama, suçlama, alay vb.)

 • Ev Ödevleri
 • Ev ödevleri ve alıştırmalar son derece önemlidir. Atılganlık eğitiminin temelini
 • oluşturur.
 • Bireylere atılganlık envanteri uygulanarak düşük puan alanlar eğitime alınır.
 • 9 haftalık çalışmanın sonunda tekrar atılganlık envanteri uygulaması yapılarak
 • eğitimin etkilileri, bireylerin ne kadar mesafe katettikleri tespit edilir.
 • Atılganlık eğitimi grup uygulama planı , davranışçı yaklaşım ilkeleri göz
 • önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu ilkeler şöyle özetlenebilir.
 • 1.​ Davranış öğrenilir.
 • 2.​ Bu öğrenme pekiştiren, güdülendiren ya da cezalandıran kişilerle etkileşim sonucu
 • olur.
 • 3.​ Eğer istenmeyen bir davranış öğrenilmişse pekiştireçler düzeniyle bu davranış
 • söndürülür ve yerine yeni davranışlar geliştirilebilir.

https://newspdr.com/

şükran ünal

Binlerce Mutlu Öğrenciye Katılın!

Bültenimize abone olun ve en son haberleri ve güncellemeleri alın!