Bugun...


Eda Selin ŞAHİN

facebook-paylas
FLÖRT ŞİDDETİ
Tarih: 02-10-2020 22:48:00 Güncelleme: 02-10-2020 23:12:00


İnsan tarihi kadar eski olan şiddet, ülkemizde ve dünyada da sürekli artarak kendine üst sıralarda yer bulan bir konudur. Şiddet, sürekli değişmiş ve kendi içinde çeşitlenmiştir. Fiziksel şiddet, akran şiddeti, duygusal şiddet gibi çeşitli başlıklarda incelenmektedir. Bunlardan birisi de flört şiddetidir. Toplumumuzda yaşayan gençlerin duygusal ve cinsel gelişimleri çoğunlukla yok sayılmaktadır. Gençler arasında meşru bir ilişki olarak görülmeyen flört, flört şiddetinin de yalnızca yetişkinlik döneminde yaşandığı düşüncelerine sebep olmaktadır. Halbuki flört şiddeti; yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumdan bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Peki, nedir bu flört şiddeti? Flört şiddeti; karşı cinsteki sevgilinin fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içerikli davranışlarda bulunması olarak tanımlanır. Flört şiddeti, heteroseksüel veya homoseksüel ilişkilerde ortaya çıkabilmektedir. Yapılan araştırmalar adolesan dönemde flört şiddeti görülme sıklığının diğer dönemlere göre daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Adolesan dönem, erişkinliğe geçiş dönemidir. Bu sebeple de adolesan dönem bireylerinde devam eden psiko-sosyal gelişim onların daha kırılgan ve hassas olmalarına, şiddetten de daha çok etkilenmelerine neden olur. Cinsiyetlere göre görülme olasılığını inceleyen bir başka araştırmada ise  “Flört şiddetinin yaygınlık oranının genç kadınlarda genç erkeklere kıyasla daha fazla olduğu; genç kızlara kıyasla ise genç kadınlarda daha sık olduğu bildirilmiştir” (Çakır Koçak Y, Öztürk Can H. Flört şiddeti: Tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. Özbaşaran F, editör. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.43-53). Özellikle son birkaç yıldır flört şiddeti, gençlerin ilişkilerinde büyük bir sorun niteliği oluşturmaktadır. Flört şiddeti altı başlıkta incelenebilir:

 

  • Fiziksel Şiddet: Partnerlerden birinin, diğerine zarar veren eylemlerde bulunmasıdır. Vurmak, dövmek, silahla yaralamak, itmek, boğmak gibi davranışlar buna örnektir.

  • Psikolojik Şiddet:  Partnerlerden birinin diğerine karşı yapmış olduğu öz saygı zedeleyici, değersizlik duygusu uyandıran, gurur kırıcı her türlü söz ve davranışlar bütünüdür.  Küfür etmek, dalga geçmek, küçük düşürmek, ilgisiz bırakmak gibi davranışlar psikolojik şiddete örnektir.

  • Cinsel Şiddet: Partnerlerden birinin istemediği halde diğeri tarafından cinsel ilişkiye zorlanması durumudur. Taciz, tecavüz gibi davranışlar cinsel şiddete örnek olarak gösterilebilir.

  • Sosyal Şiddet: Partnerlerden birinin diğer partnerin ailesini, arkadaşlarını ve sosyal çevresiyle olan ilişkilerini kısıtlaması veya engellemesi davranışıdır.

  • Dijital Şiddet: Partnerlerden birinin, diğer partneri teknolojik aletleri kullanarak takip ve tehdit etmesi durumudur. Partnerinin telefonuna takip cihazı yerleştirmek, sürekli sosyal medya hesaplarını kontrol etmek, sosyal medya hesaplarının şifresini istemek gibi davranışları içerir.

  • Israrlı Takip Şiddeti:  Partnerlerden birinin diğerini sürekli olarak izlemesi veya ayrılmış olmaları durumunda bile takip ederek rahatsızlık vermesi durumudur.

Flört Şiddetini Doğuran Sebepler

            Flört edilen partnerin ruhsal ve davranışsal bozukluklarının olması, problem çözme ve stresle başa çıkmadaki yetersizlikleri, geçmiş yaşantılarında aile içinde veya dışında şiddete uğraması, aile tarafından özellikle çocukluk döneminde ihmal edilmesi veya yok sayılması, iletişim kurmada problem yaşaması flört şiddetini doğuran sebepler arasındadır. Ergenlik döneminde flört şiddetine maruz kalmak, gelecekte yaşanacak olan bir şiddetin habercisi olabilmektedir (Rosen & Bezold, 1996). Yine yapılan araştırmalar arasında çocukluğunda cinsel şiddete maruz kalan erkeklerin cinsel şiddet uygulama oranlarının daha fazla olduğu sonucuna varmıştır (Debowska ve ark. 2017). Başka bir çalışmada ise genç kadınların şiddete maruz kalma ya da şiddet uygulama olasılıkları ile aile içi şiddete maruz kalma olasılıkları arasında pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır (Choi ve Temple 2016). Risk faktörlerinden bir diğeri ise içinde yaşanılan kültürel yapı ile cinsiyetlerin rollerine yüklenmiş olan anlamlardır (Smith-Darden ve ark. 2015, Qu ve ark. 2018). Ülkemizde de kültürün şiddete olan etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Erkeklerin kadınlara yönelik olan kontrol çabası, kadınlar üzerinde baskı kurması, onları cezalandırması ve güç gösterisinde bulunması ile birlikte fiziksel şiddet uyguladığı bilinmektedir. Ayrıca ataerkil aile yapısı, kadınların sosyal çevreden izole edilmesi, çiftlerin eğitim düzeylerindeki uyumsuzluk da şiddetin topluluk düzeyinde risk yarattığı faktörlerdendir (Heise 1998). 

Flört şiddetinin çoğunlukla gizlenen bir durum olması ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Gizlenmek istenmesinin sebepleri ise çoğunlukla genç yaşlarda yaşanması ve genç bireyler arasında görülüyor olmasıdır. Adolesan dönemde daha yoğun olarak yaşanan duygular, gençlerin arkadaş çevrelerinden de daha fazla etkilenmelerine neden olmaktadırlar. Arkadaşları tarafından yargılanacak ve suçlanacak olmak onları şiddetten daha fazla korkutabilir. Yine diğer bir sebep ise yaşadığı şiddetin başkaları tarafından inanılmayacağı düşüncesi ve maruz kaldıkları şiddetin asıl sebebi olarak kendilerini görmeleridir. Bunun dışında yaşadıklarından bir yetişkine bahsederlerse flört ilişkilerinin ve özgürlüklerinin kısıtlanacağı düşüncesi ile ailelerine veya içinde bulundukları gruba olumsuz bir yafta gelmesinden endişelenmeleri ve özellikle lgbti+ gençlerin yönelim ve kimliklerinin açığa çıkacağı endişesi şiddeti gizlemelerine sebep olan bazı nedenlerdir. Son gizleme nedeni olarak ise gençlerin herhangi bir flört şiddeti yaşamaları durumunda nerelere başvuracaklarını ve ne gibi yardımlar alacaklarını bilmiyor oluşları gösterilebilir.

Flört Şiddetinin Sonuçları

            Ergen ve genç yetişkinlerde daha sık görülen flört şiddetinin genellikle ilişkideki partnerler üzerinde birbirinden farklı zararlı etkileri bulunur. Fiziksel ve psikolojik istismara maruz kalmış ve istismarı uygulamış olan kişinin daha düşük benlik saygısı, düşük benlik algısı, kendini suçlama, kaygı ve öfke özelliklerine sahiptirler (Makepeace 1986, Jackson ve ark. 2000; Smith ve Donnelly 2001). İlgili diğer çalışmalar incelendiğinde flört şiddetinin yeme bozukluklarının (Ackarda ve Neumark-Sztainer 2002), madde ve sigara kullanımının (Ackard ve ark. 2007), depresyon ve kaygı düzeylerini (Callahan ve ark. 2003) artırabileceği de görülmektedir. Flört şiddeti intihar düşüncelerini ve girişimlerini de arttırabilmektedir (Ackard ve ark. 2007).

 

            Flört şiddetinin önlemesi için yapılacak ilk şey yaşanan ilişkinin gerçekten güvenli bir ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Güvenli olmayan ilişki zaten içinde şiddeti barındırarak kişinin huzurunu bozacaktır. Güvenli ilişkinin özellikleri ise şu şekilde gösterilebilmektedir:

 

- Kendi duygu, düşünce ve isteklerinin farkında olarak bunları rahat bir şekilde ifade edebilmek,

- Zorunluluk ya da partnerini memnun etmek için değil de kendi isteği için “evet” diyebilmek, bazı durum, olay ve fiilleri kabul edebilmek,

- Hiçbir şekilde suçlu hissetmeden “hayır” diyebilmek, özgürce reddedebilmek,

- İlişki sırasında ortaya çıkan iletişim çatışmaları, fikir farklılıkları ve duygularını dile getirirken kendini güvende hissedebilmek,

- Herhangi bir şeyden (arkadaş, meslek, hobi vs) ödün vermek zorunda bırakılmamak,

- Duyguları ve yaptıkları arasında uyumsuzluk yaşamamak,

- İlişki içinde eşitlik duygusunun hakimiyetini hissetmek,

- Başkasının değil, kendi mutluluğundan sorumlu olmaktır.

 

Son olarak unutulmaması gereken birkaç cümle ile yazımı sonlandırıyor olacağım. Flört şiddeti yaşamak her genç için oldukça zor bir durumdur. Fakat şiddeti yaşamak kadar anlatmak da zordur. Herhangi bir müdahale işlemi sırasında kesinlikle şiddetin türleri ile kıyaslanma ve derecelendirme yapılmamalıdır. Burada önemli olanın şiddetin derecesinin artmadan önlenmesi olduğu kavranmalıdır. Bu sebeple de gençler ile önleyici çalışmalar yapılabilmektedir. Yaşanan flört şiddetinin suç sayılabilecek nitelikte davranışlar olduğu da unutulmadan bunlar hakkında gerekli bilgiler edinilmeli ve krize müdahalenin tek bir yöntemle değil de birden fazla yöntemle gerçekleşebileceği bilinmelidir.

Umarım şiddet son bulur! Umut dolu yarınlarda görüşmek üzere…

 

 

 

 

KAYNAKÇA
 

https://cinselsiddetlemucadele.org/wp-content/uploads/2017/07/flort-brosur-internet.pdf

World Health Organization (WHO). World report on violence and health: summary. geneva: WHO; 2002. p.331.

garcía-Moreno C, Jansen HaFM, Ellsberg M, Heise L, Watts C. WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women: initial results on prevalence, health outcomes and women's responses. geneva: World Health Organization; 2005. p.198.

(Çakır Koçak Y, Öztürk Can H. Flört şiddeti: Tanımı, sınıflaması ve değerlendirmesi. Özbaşaran F, editör. Toplumsal Cinsiyet ve Kadın. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.43-53).

(Rosen & Bezold, Dating Violence Prevention: A Didactic Support Group for Young Women,1996)

(Zeynep SET, Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme, https://doi.org/10.18863/pgy.674468)

(G.A BALDAN & ark. Flört Şiddeti, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 43 (1) 41-44, 2017)

(Smith-Darden ve ark. 2015, Qu ve ark. 2018)

 

 Bu yazı 843 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
YAZARLAR

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI